Gần đây xem đã lâu muốn xem lại may quá cuối cùng cũng thấy, vẫn...