Gần đây Các bộ film Japan luôn có những nét thú vị, rảnh lại xem...