Gần đây Nội dung phim có vẻ hấp đẫn quá. Phim của Trần Hào nữa. Cảm...