Gần đây Tên phim là " Heart thumping spike " dịch là...