Gần đây Tình tiết trong phim vô lý quá, xem cứ cảm giác cái thế...