Gần đây Thank sub team! Lâu lắm mới xem phim bộ của subteam. Trước...