Gần đây tính xu nào! @Nhi26 +380 done @tanpopoame -385 (em chọn sao...