Gần đây Người đâu mà đẹp dữ thần, nhìn mãi hông chán luôn đó. Chú...