Gần đây bài hát 1 thời mà ss hay nghegiai điệu nhạc hay, giọng hát...