Gần đây Cám ơn subteam lắm luôn vì đã chia sẻ phim! Phim toàn diễn...