Gần đây Cảm ơn subteam đã làm phim này. Giờ mới biết đến có phim này...