Gần đây Hơn 5 năm rồi mới tham gia lại kst để xem phim, không biết...