Gần đây mình chưa coi bản nhật nhưng bản này thì coi trước kia rồi...