Gần đây Dạo này bị bấn bài này. Đi tới đâu cũng nghe phát hết.Cứ...