Gần đây Truyện coi thì không thấy thích lắm, thử down phim về coi...