Gần đây hóng lắm rồi. Phần 1 cứ thỉnh thoảng lại lôi ra xem lại, mà...