Gần đây @keiko87 Mãi mới thấy forum cho tải phim này , thảo nào...