Gần đây Tôi thường không xem phim điều tra phá án vì không pha...