Gần đây Bắt đầu cày phim của anh Iwata, dù là vai chắc cũng phụ phụ...