Gần đây Mình thích cách kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại...