Gần đây Cám ơn subteam nhiều lắm lắm.Chúc subteam cho ra nhiều sản...