Gần đây Trinh thám, tội phạm học hack não thật nhưng coi phê lắm...