Gần đây @erosh2911 Hihi, bộ này cũng 1 thời tâm huyết, đau não của...