Gần đây "Cuộc sống sẽ trở lên vô nghĩa, trống vắng khi không có...