Gần đây " Nếu em rời bỏ anh lúc này...Nếu người từ bỏ mọi thứ...