Gần đây giọng mấy anh SG Wannabe lúc nào cũng rất buồn và da diết...