Gần đây @kieunt Cảm ơn Sub Team!!! Rất thích phim của chú nên cực...