Gần đây Lại có phim hay để xem. Cảm ơn KST, cảm ơn sub team. Chúc...