Gần đây haha, Kỷ băng hà luôn biết tạo đột phá. Phim này ra rạp là...