Gần đây Phim lâu rồi nhưng mình vẫn muốn xem lại và ủng hộ anh Song...