Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nhiều. Từ lúc biết tới giờ là k bỏ lỡ...