Gần đây @ariel143 Tất cả các link download đều die hết rồi ạ. Nếu...