Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều với những bản dịch tâm huyết và thú...