Gần đây thank you subteam thật nhiều vì đã làm bộ này, vì Covid nên...