Gần đây Cảm ơn subteam đã sub ạ. Bản sub của KST là bản sub chất...