Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nhé. Mê anh Kang dữ lắm lun mà phim...