Gần đây Eo ôi phim này có đủ cả bộ sậu mình thích, Ryu chan, Nana...