Gần đây mình không thấy câu hỏi chủ đề. bạn có thể cho mình xin link...