Gần đây Xin cảm ơn subteam đã luôn làm việc nhiệt tình và chu đáo...