Gần đây @Mon18 đã nói:Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành...