Gần đây Cảm ơn subteam. Eo ơi, xem Movie này Kang Dong Won đáng yêu...