Gần đây cảm ơn subteam lắm lắm lắm vì đã sub ạ 😍😍😍😍😍😍 nói chứ...