Gần đây Biết phim này lâu rồi, cũng xem nhiều đoạn cut nhưng chưa...