Gần đây Mình hoàn toàn không biết gì về phim này, thấy mấy bạn...