Gần đây Phim này down từ lúc còn ở nhà cũ, mất ổ cứng mất hết kho...