Gần đây Dạo này đang bị mê anh chú Lee Je Hoon, đi tìm quá trời quá...