Gần đây Cứ show của NaPD là phải coi, cảm ơn subteam vì đã sub ạ....