Gần đây Oh, một bộ phim rất cũ. Đúng là cách hay để trở lại quá khứ...