Gần đây Xem phim này xong nhớ bạn gái cũ quá ST ơi!!!! Làm sao giờ...