Gần đây thề là mấy anh chị diễn viên nhìn có vẻ nghiêm túc vậy thôi...