Gần đây HÌnh như phim này chiếu cùng thời gian với phim "mây...